Skip to main content
CymraegIn this
section

Ar y dudalen hon

Pwyntiau allweddol

  • Mae gwybodaeth benodol am eich cynllun pensiwn y mae’n rhaid eu rhannu gyda’r rheolydd.
  • Gellir defnyddio Exchange, ein gwasanaeth ar-lein, i rannu’r wybodaeth ofynnol gyda’r rheolydd.

Beth sy'n rhaid rhoi gwybod amdano

Er mwyn diwallu’ch dyletswyddau rheoleiddiol mae’n rhaid ichi rannu’r wybodaeth ddilynol gyda’r rheoleiddiwr:

  • cofrestru’ch cynllun pensiwn
  • cofnod cynllun
  • adrodd am doriad ar y gyfraith
  • adrodd am ddigwyddiad hysbysadwy (cynlluniau â buddion wedi’u diffinio’n unig)
  • talu’r ardoll
  • diwygio neu ddirwyn eich cynllun i ben

Gallwch rannu gwybodaeth gyda ni ynghylch eich cynllun pensiwn yn hawdd ac yn gyflym trwy ddefnyddio ein gwasanaeth ar-lein Exchange (yn Saesneg unig).

Cofrestru cynllun pensiwn

Mae’n rhaid cofrestru’r mwyafrif o gynlluniau pensiwn galwedigaethol a phersonol gyda’r rheoleiddiwr. Mae ymddiriedolwyr cynlluniau pensiwn galwedigaethol a rheolwyr cynlluniau pensiwn personol yn gyfrifol am gofrestru’r cynllun.

Gellir cofrestru neu ddiweddaru manylion cynllun pensiwn ar-lein trwy ddefnyddio Exchange (yn Saesneg yn unig).

Mae’r wybodaeth hon yn ein helpu i gynnal cofrestr gyflawn a chywir o gynlluniau pensiwn ac i ddal gwybodaeth gyfredol ar gynlluniau. Fe’i defnyddir i gyfrifo’r ardoll sy’n daladwy ar gyfer pob cynllun a hefyd fe’i defnyddir gan y Gwasanaeth Olrhain Pensiynau.

Elw'r cynllun

Hefyd mae’n rhaid i gynlluniau cofrestradwy ddarparu cofnod cynllun rheolaidd i’r rheoleiddiwr, yn cynnwys gwybodaeth ragnodedig. Mae cofnod yn ofynnol pan yw’r cynllun yn derbyn hysbysiad cofnod cynllun gan y rheoleiddiwr. Fel cyflogwr, mae’n rhaid ichi sicrhau bod gan ymddiriedolwyr (neu reolwyr y cynllun) yr wybodaeth sydd arnynt ei hangen i gwblhau’r cofnod cynllun rheolaidd.

Cofnod cynllun yw’r dull rydym yn cipio gwybodaeth ynghylch cynlluniau pensiwn yr ydym yn ei defnyddio i helpu i gynnal ein cofrestr o gynlluniau pensiwn. Rydym yn rhannu’r wybodaeth hon gydag Y Gronfa Diogelu Pensiynau a’r Gwasanaeth Olrhain Pensiynau.

Cyfrifoldeb yr ymddiriedolwyr neu’r rheolwr yw hysbysu’r rheoleiddiwr o unrhyw newidiadau i fanylion cynllun cofrestradwy. Mae Cyfnewidfa’n darparu dull hawdd o wneud hyn, sy’n galluogi manylion cynllun i gael eu diweddaru ar unrhyw adeg. Trwy ddal i ddiweddaru’r manylion cynllun cofrestradwy drwy gydol y flwyddyn bydd ymddiriedolwyr neu reolwr y cynllun yn ei gael yn haws cwblhau’r cofnod cynllun pan fydd angen iddynt wneud hynny.

I gael rhagor o wybodaeth ewch I gofnod cynllun (yn Saesneg yn unig).

Rhoi gwybod am dorcyfraith

Mae gan gyflogwyr ac unigolion eraill sy’n gysylltiedig â rhedeg cynllun pensiwn gyfrifoldeb cyfreithiol i adrodd am doriad ar y gyfraith lle mae’n debygol o fod o arwyddocâd pwysig i’r rheoleiddiwr.

I gael rhagor o wybodaeth ewch I adrodd am bryder.

Rhoi gwybod am ddigwyddiad hysbysadwy (ar gyfer cynlluniau DB yn unig)

Os ydych yn gyflogwr â chynllun â buddion wedi’u diffinio (DB), mae’n rhaid i chi a’r ymddiriedolwyr roi gwybod inni ar unwaith am ddigwyddiadau ‘hysbysadwy’ penodol.

Mae’r rhain yn ddigwyddiadau penodol a ragnodir gan y rheoliadau a allai gael effaith sylweddol ar ddiogelwch buddion aelodau.

I gael rhagor o wybodaeth ewch I ddigwyddiadau hysbysadwy (yn Saesneg yn unig).

Rhoi gwybod am daliad hwyr o gyfraniadau

Rydym wedi diweddaru ein codau ymarfer ar adrodd am daliadau hwyr o gyfraniadau i gynlluniau pensiwn galwedigaethol a phersonol cyfraniad diffiniadwy (DC) a chanllaw cysylltiedig.

Mae’r codau a’r canllaw cysylltiedig yn ceisio gwella tryloywder a sicrhau bod gan bawb sy’n ymwneud â llif cyfraniadau ddealltwriaeth glir o’u cyfrifoldebau.

Cynnwys perthnasol

home.cymraeg.rheoli_cynllun.dyletswyddau_adrodd_a_rheoleiddiol.page